เส้นทางการสอนเรื่อง นพลักษณ์ เน้นพัฒนาการเติบโตทางด้านจิตใจ เพื่อนำความเข้าใจปรับใช้ในการทำงาน และใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างมีความสุข พวกเราในฐานะเป็นนักจิตวิทยาและเป็นฟาสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการพัฒนาจิตใจคน และจัดอบรมด้าน People Skills ให้กับผู้บริหารระดับสูงในหลายๆ องค์กรชั้นนำของประเทศ ในคอร์สออนไลน์นี้พวกเราออกแบบหลักสูตรให้เกิดความเข้าใจจิตใจของคน ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า นพลักษณ์ มีการอธิบายและยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่ายและมีวิธีการฝึกปฏิบัติที่ประยุกต์เข้ากับการดำเนินชีวิต

สิ่งที่ได้จากการเรียนคอร์สนี้

  1. ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของศาสตร์นพลักษณ์ (Enneagram) และพื้นฐานบุคลิกภาพของคน 9 ลักษณะ
  2. เมื่อจบคอร์สผู้เรียนมีความสามารถเข้าใจ ตระหนักถึงแรงผลักดันภายในที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก ที่มีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตของตัวเรา และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ด้วยความเข้าใจเรื่องนพลักษณ์จะทำให้เราเกิดความรัก ความกรุณาให้กับตัวเอง และผู้อื่นอย่างแท้จริง
  3. ผู้เรียนสามารถระบุลักษณ์ของตัวเองได้ และมีเครื่องมือที่จะนำไปพัฒนาตัวเองในชีวิตประจำวัน และความสัมพันธ์ได้

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

  • คนที่สนใจในเรื่องการเติบโต และพัฒนาตนเอง
  • คนที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ นิสัย พฤติกรรม ไปในทิศทางบวก
  • คนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการรัก และกรุณาตัวเอง และคนรอบข้าง
  • คนที่ต้องการมีความรู้เรื่องศาสตร์ของนพลักษณ์ (Enneagram)
  • คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหาร ดูแล และพัฒนาคน


อ.กิ๊ก และ ดร.เอ๋

Your Instructors

ดร.พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์ (Transformational Facilitator)

อภิฤดี พานทอง, M.A.Counselling (EMDR)


พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์, Ph.D. (Integrated Science) เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Plukrak Transformation Academy ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่รวบรวมศาสตร์จิตวิทยาและวิทยาศาสตร์สมอง และเป็น Transformational Facilitator, Mindset Coach, Executive Coach, วิทยากร, นักฝึกอบรม และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย แรงบันดาลใจของเขาคือการได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้คนได้พัฒนาตนเองจากภายในสู่ภายนอก ผ่านการเรียนรู้และเข้าใจบุคลิกภาพและยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น (Personality Types & Order of Mind) พัฒนาสมองให้เกิดรอยเชื่อมใหม่ (Neuroplasticity) และมีแบบฝึกหัดที่บูรณาการไปกับชีวิตประจำวัน (Integral Life Practice) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและการทำงาน ที่เกิดจากการปลดล๊อกศักยภาพภายในตัวคนๆนั้นเอง

เขาสำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ ปริญญาโท: เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) และปริญญาตรี: เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Certified Results Coach (NeuroLeaderhip Group), Foundations of NeuroLeadership (NeuroLeadership Institute), Immunity to Change Facilitator & Coach (Harvard University/Minds at Work), Enneagram Teacher Programs (Enneagram Institute), Integral Theory & Practice (Integral Institute), Satir Transformational Systemic Therapy (STST) มีความสนใจพิเศษด้าน Mindfulness, Growth Mindset, Self-Compassion, Resilience, EQ, Brainwaves Training, Tibetan Buddhism และ Evidence-based Practices

อภิฤดี พานทอง, M.A.Counselling (EMDR) เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Plukrak Transformation Academy ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่รวบรวมศาสตร์จิตวิทยาและวิทยาศาสตร์สมอง และเป็นนักจิตบำบัด, Buddist Counselor, นักโยคะบำบัด และ Business Coach แรงบันดาลใจของเธอคือการได้ช่วยเหลือดูแล เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว รวมถึงพนักงานในองค์กรให้ได้รับการเยียวยาและการเติบโตทางด้านจิตใจ ทำให้นำไปสู่การใช้ชีวิตที่มีความสุขและสมดุลมากขึ้นกว่าเดิม

เธอสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท: ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (วิทยานิพนธ์ดีเด่น) สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา และปริญญาตรี: คุรุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) การแนะแนวและจิตวิทยาการปรึกษา สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะคุรุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certified EMDR Therapist, Satir Transformational Systemic Therapy (STST), Creative Art Therapy, Satir Therapy in Sand Tray, Enneagram Interviewing, Motivational Interviewing (MI), Transformation Life Coach, Neuroscience for Personal Development, Energy Healing, Yoga Teacher มีความสนใจพิเศษในด้าน Mindfulness, Resilience, Stress Management, Sexual abuse, HIV/ AIDS, Meaning of Life, Depression, Anxiety, Grief


Course Curriculum

  ส่วนที่1: Introduction
Available in days
days after you enroll
  ส่วนที่ 2: โลกภายในใจของคนศูนย์ท้อง (อารมณ์หลัก ตัวกระตุ้น ความปรารถนา วิธีรับมือ และการรับรู้ตัวตน)
Available in days
days after you enroll
  ส่วนที่ 3: โลกภายในใจของคนศูนย์ใจ (อารมณ์หลัก ตัวกระตุ้น ความปรารถนา วิธีรับมือ และการรับรู้ตัวตน)
Available in days
days after you enroll
  ส่วนที่ 4: โลกภายในใจของคนศูนย์หัว (อารมณ์หลัก ตัวกระตุ้น ความปรารถนา วิธีรับมือ และการรับรู้ตัวตน)
Available in days
days after you enroll
  ส่วนที่ 5: หนทางเข้าถึงศักยภาพภายในตน ของคนศูนย์ท้อง
Available in days
days after you enroll
  ส่วนที่ 6: หนทางเข้าถึงศักยภาพภายในตน ของคนศูนย์ใจ
Available in days
days after you enroll
  ส่วนที่ 7: หนทางเข้าถึงศักยภาพภายในตน ของคนศูนย์หัว
Available in days
days after you enroll
  ส่วนที่ 8 Ending
Available in days
days after you enroll